Hledat

Ptejte se knihovnyPtejte se knihovny

Kalendář akcí

<< Září 2014 >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Kontakt

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G

736 01 Havířov-Město
IČO 00601250
č.ú.: 16636791/0100
info@knih-havirov.cz

Rekonstrukce knihovny


Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko

logotyp_rop_web_160.jpg

Spolupracujeme

havirov_160.png
sbd-reality.png
nokd_logo_160.jpg
poda_160.jpg
landek_160.png
moravskoslezsky-kraj-logo_160.png
ministerstvo-kultury_160.png
era_160.jpg
Jazyky

Česky English Polish

 
Regionální funkce | Drukuj |


Městská knihovna Havířov byla na základě Zákona č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),a zásad zajištění výkonu regionálních funkcí v Moravskoslezském kraji, schválených usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dne 29. září 2005, pověřena Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě výkonem regionálních funkcí pro knihovny v Bohumíně a Orlové, a to s účinností od 1.1.2006. Struktura a rozsah výkonu regionálních funkcí se řídí Knihovním zákonem a Metodickým pokynem MK ČR. Regionální funkce mají za úkol zajistit kvalitní rozvoj a všeobecnou dostupnost knihovnických a informačních služeb široké veřejnosti. Vyrovnávají rozdíly v úrovni služeb nabízenými malými a velkými knihovnami poskytováním odborných služeb základním knihovnám ,které jim zajistí srovnatelné podmínky. Zajišťují kontinuitu veřejných a knihovnických informačních služeb v návaznosti na informační potřeby uživatelů. Efektivně využívají veřejné finanční prostředky na nákup knihovního fondu.
Financování regionálních funkcí knihoven je dle knihovního zákona povinností jednotlivých krajů. Regionální funkce jsou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje na základě smlouvy o poskytování dotace.

Základní knihovna
- je vymezena § 12 Knihovního zákona a je zapsána v evidenci Ministerstva kultury ČR. Je zřízená obcí nebo jiným subjektem.Poskytuje veřejné knihovnické a informační služby

Krajská knihovna
- je vymezena § 11 Knihovního zákona. Koordinuje a dohlíží na plnění regionálních funkcí v kraji. Je příjemcem dotace na výkon regionálních funkcí z krajského rozpočtu. V našem kraji je krajskou knihovnou Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě.

Pověřená knihovna
- je základní knihovna v kraji,která na základě uzavřené jednoleté smlouvy s krajskou knihovnou vykonává regionální funkce pro obsluhované knihovny uvedené ve smlouvě. Je rovněž příjemcem dotace z rozpočtu kraje.

Obsluhovaná knihovna
- je základní knihovna v kraji, která uzavřela s pověřenou knihovnou smlouvu o poskytování regionálních funkcí.

VÝČET REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ:

1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory
 • a. poskytování odborných rad, konzultací a referencí k aktuálním otázkám knihovnické a informační činnosti
 • b. metodické návštěvy – minimálně 2 návštěvy v každé obsluhované knihovně
 • c. praktická pomoc při řešení odborných problémů obsluhovaných knihoven
2. Statistika knihovnických činností
 • a. sběr dat a včasné shromáždění úplných statistických údajů o činnosti základních knihoven provozovaných obcí
 • b. kontrola dat, zpracování údajů a jejich včasné odeslání
 • c. využívání výsledků statistiky knihovnických činností
3. Vzdělávání knihovníků, semináře, porady
 • vzdělávání knihovníků (semináře, porady aj.) zajišťující nabídku odborného vzdělávání (bez ohledu na místo vzdělávání), nabídneme obsluhovaným knihovnám vzdělávání v rozsahu 12 vyučovacích hodin ročně
4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
 • a. zajištění kvalitních, aktuálních a odborně zpracovaných knihovních fondů
 • b. akvizice, katalogizace a technická úprava výměnného fondu (katalogizační lístky, úprava knih – balení, čárový kód, značení)
 • c. tvorba souborů, jejich distribuce do knihoven, evidence pohybu výměnného fondu
 • d. soubory budou distribuovány 2x ročně s výpůjční dobou na 1 rok
 • e. průměrný počet knih ve výměnném souboru cca 50 knihovních jednotek
5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
 • konzultační pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů v obsluhovaných knihovnách - v roce 2012 v pobočkách MěK Havířov - dle plánu revizí MěK na rok 2012 (MěK Havířov - pobočka Šrámkova, oddělení pro dospělé, Městské informační centrum, ODZKF) a K3 Bohumín, hudební oddělení.
6. Servis automatizovaného knihovního systému (AKS)
 • zajištění servisních služeb AKS pouze v částech, které jsou využívány k plnění regionálních funkcí v obsluhovaných knihovnách

OBSLUHOVANÉ KNIHOVNY

KONTAKT

 
Vedoucí oddělení: Ing. Hana Klemšová
 
Adresa: Svornosti 86/2 budova G, Havířov - Město
 
Telefon: 597 317 205, 724 772 245
 
Email: hana.klemsova@knih-havirov.cz

 
 

Čtenářské konto

:
:

Venkovní teplota

Aktuální teplota 16.5 ºC

Akce v knihovně


Program na prázdniny

Fotografická soutěž

1.jpg  


Osobnosti regionu

Hans GRÖBL
učitel, sbormistr a skladatel
Jaroslav HLUBEK
pěvec, sólista, tenorista
Karel PIETSCH
technik a manažer v báňském průmyslu
Rudolf SOCHOR
skladatel, hudební aranžér a pedagog
Jana VIGNATIOVÁ
prehistorička a archeoložka
Osobnosti regionu


© 2008 Knihovna Havířov
www.abmmorava.cz