Knihovna - Knihovní řád

Knihovní řád

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny Havířov vydává Městská knihovna Havířov tento knihovní řád.
 2. Městská knihovna je veřejnou knihovnou, která realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím. Své služby poskytuje občanům a institucím. Zajišťuje veřejné knihovnické a informační služby, provozuje Městské informační centrum, Stálou výstavní expozici, vede kroniku města a pořádá kulturně vzdělávací a osvětové akce.
 3. Veřejné knihovnické a informační služby dle §4, odst. 1 zákona 257/2001 Sb. jsou poskytovány bezplatně. Mezi ně patří:
  • zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny nebo prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb z knihovního fondu jiné knihovny,
  • poskytování ústních referenčních služeb, bibliografických a faktografických informací a rešerší,
  • zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy,
  • umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má knihovna bezplatný přístup, popřípadě zakoupenou licenci.
 4. Zařízení knihovny a knihovní fond jsou majetkem Statutárního města Havířov. Uživatelé jsou povinni jej chránit a nesmí jej poškozovat.
 5. Uživatelé knihovny jsou povinni seznámit se s knihovním řádem, dbát na jeho dodržování a na pokyny pracovníků knihovny.

II. REGISTRACE UŽIVATELE V KNIHOVNĚ

 1. Uživatelem knihovny se stává občan po vyplnění přihlášky ověřené zaměstnancem knihovny podle osobních dokladů. Cizí státní příslušník se přihlašuje na základě povolení k pobytu. Povinnost předkládat povolení k pobytu neplatí pro občany Evropské unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska. U dětí do 15 let je nutný písemný souhlas jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce.
 2. Uživatel obdrží čtenářský průkaz, který jej opravňuje navštěvovat všechna oddělení a pobočky knihovny. Čtenářský průkaz není nutné vystavovat pro jednorázové užití prezenčních služeb knihovny.
 3. Registrace čtenářů je každým rokem obnovována na základě ověření osobních dokladů, případně povolení k pobytu.
 4. Městská knihovna Havířov poskytuje nadacím a neziskovým sdružením bezplatné prezenční služby týkající se jejich oboru činnosti. Pro poskytnutí uvedených služeb musí žadatel předložit potvrzení o registraci (okresního, krajského soudu, ministerstva apod.) a stanovy.
 5. Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů čtenářů podle zákona 101/2002 Sb. a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Účelem zpracování osobních údajů je ochrana majetku pořízeného z veřejných zdrojů a poskytování kvalitních služeb tím, že bude čtenáře účinně kontaktovat v případech vymezených knihovním řádem nebo v případech, kdy si to čtenář sám vyžádá.

III. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE KNIHOVNY

 1. Čtenářský průkaz je nepřenosný. Za škody vzniklé jeho zneužitím zodpovídá jeho majitel v případě, že jeho ztrátu knihovně ihned nenahlásí.
 2. Při každé návštěvě knihovny je uživatel povinen předložit platný čtenářský průkaz. Při první návštěvě kteréhokoliv oddělení knihovny je požadován průkaz totožnosti. Případné změny jména, adresy je čtenář povinen ihned nahlásit knihovně.
 3. Výpůjční doba je jeden měsíc od data výpůjčky (např. od 5.2. do 4.3.). Před uplynutím může být na požádání maximálně 2x prodloužena. V případě, že jsou na zapůjčené dokumenty další požadavky, je uživatel povinen po uplynutí výpůjční lhůty tyto okamžitě vrátit.
 4. O výpůjčce rozhoduje knihovna. Počet zapůjčených věcí a délka výpůjční lhůty mohou být omezeny. Maximální počet zapůjčených knih je 20. U dlužníků mohou být omezeny výpůjčky na prezenční. Knihovna je oprávněna uživateli, který porušuje knihovní řád, odepřít poskytnutí služeb i v jiné oblasti knihovnou poskytovaných služeb.
 5. Uživatel zodpovídá u zapůjčených dokumentů za jejich poškození. Je proto v jeho zájmu prohlédnout si je před vypůjčením a případné poškození nahlásit knihovně.
 6. V případě ztráty nebo poškození půjčené věci (kniha, dokument, CD apod.) bude požadována náhrada škody. Uživatel je povinen nahradit veškeré náklady spojené s uvedením nové věci (za ztracenou nebo zničenou věc) do výpůjčního procesu. Pokud ztracenou nebo zničenou věc nelze nahradit stejným titulem (nebo fotokopií, pokud již není na trhu), uhradí uživatel pořizovací cenu ztracené nebo poškozené věci a smluvní pokutu 100,-Kč. U periodika činí smluvní pokuta 10,-Kč.
 7. Uživatel má možnost požádat o rezervaci díla, které je toho času vypůjčeno. Nemá-li knihovna ve svých fondech požadovanou literaturu, zprostředkuje ji meziknihovní výpůjční službou.
 8. Půjčování MP3, CD a MC přehrávačů. Městská knihovna Havířov - půjčovna se zaměřením na hudbu a umění na ul. Svornosti 2 půjčuje za níže uvedených podmínek zdravotně postiženým uživatelům se zvukovými knihami i přehrávače MP3, CD a MC. Výpůjční lhůta přehrávače je stanovena na 3 měsíce, v případě potřeby může být o 3 měsíce prodloužena. Podmínkou jeho vypůjčení je podepsání potvrzení o výpůjčce uživatelem nebo jeho zákonným zástupcem. Za vypůjčený přehrávač přejímá každý uživatel osobní zodpovědnost, při manipulaci s ním je potřeba dodržovat návod k použití. Uživatel je povinen udržovat přístroj v dobrém technickém stavu. Při jeho vracení je uživatel povinen upozornit na každou závadu, která se při manipulaci s přehrávačem objevila, sám nesmí provádět jakékoliv jeho opravy. Při poškození přístroje zaplatí uživatel jeho opravu. Při ztrátě přístroje nebo jeho neopravitelném poškození je uživatel povinen zaplatit škodu ve výši pořizovací ceny přístroje. Pokud uživatel přístroj nevrátí, bude vymáhána náhrada soudní cestou.
 9. Práce na PC může být na pokyn pracovníků knihovny časově omezena, časovou jednotkou je jedna hodina.

IV. POPLATKY, NÁHRADY

 1. Uživatel je povinen při první návštěvě knihovny uhradit registrační poplatek. Poplatek platí 12 kalendářních měsíců od data registrace:
  • děti do 6 let: zdarma
  • děti a mládež od 7 do 15 let včetně: 50 Kč
  • ostatní uživatelé: 130 Kč
  • uživatelé nad 70 let: 50 Kč
  • držitelé průkazu ZTP: zdarma
  • neziskové organizace: zdarma
 2. Poplatek za jednorázové použití prezenčních služeb: 40 Kč

  • držitelé průkazu ZTP: zdarma
  • neziskové organizace: zdarma
 3.  Poplatek za překročení výpůjční lhůty činí 1 Kč za každou knihovní jednotku a den prodlení.

                Na překročení výpůjční lhůty knihovna uživatele písemně neupozorňuje.

                Vybírání poplatků začíná dnem, jenž následuje po uplynutí výpůjční lhůty.

 1. Nevrátí-li uživatel zapůjčené věci do tří měsícú od vypůjčení, bude mu zaslán upomínací dopis, po němž bude následovat vymáhání soudní cestou. Nevrácené věci budou považovány za ztracené a výše škody bude vymáhána podle odst. III. bod 6.

 2. Uživatel může požádat o rezervaci díla, které je toho času zapůjčeno. Za zřízení rezervace se platí 5 Kč za 1 knihu. Připravená rezervace čeká na vyzvednutí 1 týden. Zaslání SMS o připravené rezervaci je zpoplatněno - viz ostatní poplatky.

 3. Za využití meziknihovní výpůjční služby (MVS) a také při využití MVS informační a reprografické zaplatí uživatel při vyzvednutí věci cenu poštovného a balného 80 Kč. Při nevyzvednutí věci je uživatel povinen tento poplatek uhradit. Za zaslání MVS žádající organizaci si knihovna účtuje 80 Kč za poštovné a balné.

 4. Výpůjční dobu u věcí vypůjčených prostřednictvím MVS určuje půjčující instituce. Při nedodržení výpůjční lhůty u zapůjčených věcí prostřednictvím MVS, zaplatí uživatel 10,-Kč za každý další týden.

 5. Za zhotovení písemné rešerše zaplatí uživatel 50 Kč při zadání rešerše a 3 Kč za každý záznam.

 6. Audiovizuální dokumenty (AVD) se půjčují bezplatně. Za překročení výpůjční lhůty (po 2 týdnech) zaplatí uživatel sankční poplatek ve výši 10 Kč za 1 AVD a 1 den z prodlení. Vypůjčené AVD nelze prodloužit.

 7. Poplatky ostatní:

  • rešerše - zadání 50 Kč, jednotlivý záznam 3 Kč
  • černobílý tisk - 1 strana: 2 Kč
  • barevný tisk textu  - 1 strana: 5 Kč
  • barevný tisk obrázků - 1 strana: 10 Kč
  • skenování - 1 strana: 3 Kč
  • zaslání SMS (předupomínka, upomínka, rezervace ...) - 2 Kč
  • manipulační poplatek za zaslání upomínacího dopisu 100 Kč
 1. Ztráta čtenářského průkazu: 20 Kč

 2. Za poškození věci se na základě odborného posouzení stanoví náhrada až do výše původní ceny věci.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Uživatel, který nedodržuje podmínky knihovního řádu, může být vyloučen z řad uživatelů knihovny a všech jejich zařízení.
 2. Připomínky ke službám knihovny mohou uživatelé podávat osobně nebo písemně u ředitelky knihovny. Výjimky z ustanovení knihovního řádu povoluje ředitelka knihovny.
 3. Knihovní řád nabývá platnosti dnem 1.4.2019

Ing. Dagmar Čuntová
ředitelka Městské knihovny Havířov

 

Přílohy

Ochrana osobních údajů

Práce na počítači

Kontakt

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G
736 01 Havířov-Město
IČO 00601250
č.ú.: 16636791/0100
info@knih-havirov.cz
identifikátor datové schránky:
42ugwzw
název datové schránky:
Městská knihovna Havířov

Kalendář akcí 2020

   Dnešní den   Celý měsíc

Zrušené akce v měsíci červnu!

Svornosti pro dospělé

Veškeré akce, které měly probíhat v měsíci červnu, jsou z bezpečnostních důvodů zrušeny! Děkujeme za pochopení....

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko