Regionální funkce

Městská knihovna Havířov byla na základě Zákona č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),a zásad zajištění výkonu regionálních funkcí v Moravskoslezském kraji, schválených usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dne 29. září 2005, pověřena Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě výkonem regionálních funkcí pro knihovny v Bohumíně a Orlové, a to s účinností od 1.1.2006. Struktura a rozsah výkonu regionálních funkcí se řídí Knihovním zákonem a Metodickým pokynem MK ČR. Regionální funkce mají za úkol zajistit kvalitní rozvoj a všeobecnou dostupnost knihovnických a informačních služeb široké veřejnosti. Vyrovnávají rozdíly v úrovni služeb nabízenými malými a velkými knihovnami poskytováním odborných služeb základním knihovnám ,které jim zajistí srovnatelné podmínky. Zajišťují kontinuitu veřejných a knihovnických informačních služeb v návaznosti na informační potřeby uživatelů. Efektivně využívají veřejné finanční prostředky na nákup knihovního fondu.
Financování regionálních funkcí knihoven je dle knihovního zákona povinností jednotlivých krajů.

Regionální funkce jsou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje na základě smlouvy o poskytování dotace.

 

Základní knihovna

- je vymezena § 12 Knihovního zákona a je zapsána v evidenci Ministerstva kultury ČR. Je zřízená obcí nebo jiným subjektem.Poskytuje veřejné knihovnické a informační služby

VÝČET REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ:


1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory

 • a. poskytování odborných rad, konzultací a referencí k aktuálním otázkám knihovnické a informační činnosti
 • b. metodické návštěvy – minimálně 2 návštěvy v každé obsluhované knihovně
 • c. praktická pomoc při řešení odborných problémů obsluhovaných knihoven

2. Statistika knihovnických činností

 • a. sběr dat a včasné shromáždění úplných statistických údajů o činnosti základních knihoven provozovaných obcí

 • b. kontrola dat, zpracování údajů a jejich včasné odeslání

 • c. využívání výsledků statistiky knihovnických činností

3. Vzdělávání knihovníků, semináře, porady

 • vzdělávání knihovníků (semináře, porady aj.) zajišťující nabídku odborného vzdělávání (bez ohledu na místo vzdělávání), nabídneme obsluhovaným knihovnám vzdělávání v rozsahu 12 vyučovacích hodin ročně

4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce

 • a. zajištění kvalitních, aktuálních a odborně zpracovaných knihovních fondů

 • b. akvizice, katalogizace a technická úprava výměnného fondu (katalogizační lístky, úprava knih – balení, čárový kód, značení)

 • c. tvorba souborů, jejich distribuce do knihoven, evidence pohybu výměnného fondu

 • d. soubory budou distribuovány 2x ročně s výpůjční dobou na 1 rok

 • e. průměrný počet knih ve výměnném souboru cca 60 knihovních jednotek

5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů

 • konzultační pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů v obsluhovaných knihovnách - v pobočkách MěK Havířov, K3 Bohumín - knihovna, MěK Orlová - dle plánu revizí jednotlivých knihoven

6. Servis automatizovaného knihovního systému (AKS)

 • zajištění servisních služeb AKS pouze v částech, které jsou využívány k plnění regionálních funkcí v obsluhovaných knihovnách

 

OBSLUHOVANÉ KNIHOVNY

 

KONTAKT

 

Vedoucí oddělení

Ing. Hana Klemšová

Adresa

Svornosti 86/2 budova G, Havířov - Město

Telefon

597 317 205, 724 772 245

Email

hana.klemsova@knih-havirov.cz

Kontakt

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G
736 01 Havířov-Město
IČO 00601250
č.ú.: 16636791/0100
info@knih-havirov.cz
identifikátor datové schránky:
42ugwzw
název datové schránky:
Městská knihovna Havířov

Kalendář akcí 2020

   Dnešní den   Celý měsíc

Jarní prázdniny? Nenuď se doma!

Šrámkova dětské odd.

Jarní prázdniny? Nenuď se doma!

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko